2016-10-12

Zasady funkcjonowania

Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami silnikowymi odbywa się w formie egzaminu państwowego składającego się z części teoretycznej i praktycznej, przeprowadzanego zgodnie z zasadami określonymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Część teoretyczna egzaminu państwowego, obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno - obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej i jest realizowana w sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem komputerowego urządzenia egzaminacyjnego wraz z jednolitym oprogramowaniem.

Część praktyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie umiejętności wykonywania manewrów podstawowych oraz umiejętności jazdy w ruchu drogowym i jest realizowana na placu manewrowym i na drogach publicznych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego, osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę, składa w WORD dowód uiszczenia opłaty za egzamin, pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ukończyła 18 lat;

Osoba może ponadto złożyć wniosek o udział w części praktycznej egzaminu instruktora szkolącego ją.