2016-10-12

Struktura organizacyjna

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Dyrektor Ośrodka reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań, określonych ustawą i statutem. Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Ośrodka.
Dyrektor Ośrodka działa przy pomocy zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego.W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Dyrektor i jego Zastępca

2. Zespół Organizacyjno - Administracyjny

3. Zespół Finansowo-Ekonomiczny

4. Zespół Organizacji Egzaminowów  i Szkoleń

5. Zespół Przeprowadzania i Nadzorowania Egzaminów

6. Zespół Obsługi Technicznej

7. Stanowisko d/s bezpieczeństwa ruchu drogowego

8. Stanowisko d/s obsługi informatycznej

 

Komórki organizacyjne tworzy Dyrektor sukcesywnie, odpowiednio do podejmowania przez Ośrodek określonych zadań do samodzielnego prowadzenia.

Szczegółową strukturę wewnętrzną oraz zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny, ustalony przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego